Yi Jing I Ching: la signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des hexagrammes?

Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuitHexagramme numéro 15
 
   

15  Modestie


Résumé:

Demeurez modeste et ne vous laissez pas entrainer pas votre fierté. Agissez dignement peu importe votre position.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 6:

Ne vous vantez pas. Avancez tranquillement vers votre but.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 6:

L’humilité va assurer votre chance.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 9:

Travaillez avec soin et diligence.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 6:

Suivez l’exemple de ceux que vous admirez.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 6:

Pour avoir un large support, soyez juste envers tous et chacun.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 6:

L’humilité vous assure de grandes réalisations. Parlez à tous ceux qui veulent vous adresser la parole.

64 hexagrams table

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji


Pied de page