Yi Jing I Ching: la signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des hexagrammes?

Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuit

Hexagramme numéro 39
 
   

39  Obstruction
Résumé:

Prenez conseil dune personne qui vous faites confiance. Il va vous assister dans vos difficults.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 6:

Soyez prudent et nagissez pas avant que le moment soit propice.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 6:

Demeurez vrai face vous-mme et vos principes mme face ladversit.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 9:

Les mauvais jours vont passer.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 6:

Ne jouez pas les martyres. Demandez de laide lorsque vous vous sentez submerg.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 9:

Nayez pas peur de demander de laide.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 6:

Seule laide de ceux qui vous faites confiance va vous aider passer travers. Nagissez pas avant dtre prt.

64 hexagrams table

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji


pub bottom slider 728