Yi Jing I Ching: la signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des hexagrammes?

Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuit

Hexagramme numéro 51
 
   

51  Tonnerre
Résumé:

Attendez-vous des surprises tonnantes qui auront une grande influence dans votre vie.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 9:

Des ides radicales sont sur le point de vous tre prsentes. Prenez le temps de bien les comprendre.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 6:

Ceux qui sont dpasss pourront quitter pour un temps.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 6:

Soyez ouverts aux ides nouvelles.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 9:

Ne perdez pas votre temps essayer de changer les personnes qui ne peuvent ltre.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 6:

Soyez prt prendre des risques afin daller de lavant.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 6:

Ne rsistez pas au changement. Il est en votre faveur.

64 hexagrams table

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji


pub bottom slider 728