La signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des 64 hexagrammes du I Ching?
Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuitHexagramme numéro 54
 
   

54  Épousée


Résumé:

Des temps difficiles vous ont tourmenté.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 9:

Gardez votre cap.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 9:

Ne vous attardez pas à des situations désagréables.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 6:

Demeurez fier et passez à travers les temps durs.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 9:

Vous serez accablé par les difficultés pendant un certain temps.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 6:

Lorsque de nouvelles opportunités se présentment, acceptez les avec confiance. Vous agirez bien.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 6:

Demeurez intègre malgré les difficultés.

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

hexagramme
 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
hexagramme
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
hexagramme
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
hexagramme
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
hexagramme
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
hexagramme
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
hexagramme
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
hexagramme
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji