Yi Jing I Ching: la signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des hexagrammes?

Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuitHexagramme numéro 58
 
   

58  Charme


Résumé:

Soyez généreux et favorisez les relations harmonieuses.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 9:

Demeurez sincère et charmant. Soyez ouvert et accueillant.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 9:

Accueillez divergences avec sincérité.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 6:

Ne traitez pas les gens de manière superficielle. Soyez authentique envers vous et honnête envers eux.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 9:

Essayez de résoudre les mésententes avec des compromis.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 9:

Identifiez bien vos amis et ne vous confiez pas à vos ennemis.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 6:

Récompensez un travail bien fait.

64 hexagrams table

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji


Pied de page