La signification des 64 hexagrammes


Souhaits d'abondance du Gong Hee Fot Choy

Que signifie chacun des 64 hexagrammes du I Ching?


Oracle du Yijing ou Iching

Interprétation des 64 hexagrammes du I Ching


Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

hexagramme
 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
hexagramme
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
hexagramme
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
hexagramme
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
hexagramme
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
hexagramme
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
hexagramme
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
hexagramme
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji